Декември 2013 година, „Никром-Тръбна Мебел АД – Ловеч” приключва успешно проект BG051PO001-2.3.02-0087-С001 “Подобряване на условията на труд и мерки за предотвратяване на рисковите фактори в  „Никром - Тръбна Мебел” АД - Ловеч с  договор номер: ESF – 2302-04-06002 и продължителност 12 месеца.
 Проектът се изпълни в рамките на Схема BG 051 PO 001-2.3.02 – „Безопасен труд”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.